3-(4-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-4-methylene-1,3-oxazolidin-2-one

3-(4-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-4-methylene-1,3-oxazolidin-2-one