2-Ethyl-4,5-dimethyl-6-phenyl-1,3,2-dioxaborinane

2-Ethyl-4,5-dimethyl-6-phenyl-1,3,2-dioxaborinane