2-(2-Methyl-propenyl)-cyclohexylamine

2-(2-Methyl-propenyl)-cyclohexylamine