N-Methyl-6-[3-[trifluoromethyl]phenyl]-1,2,4,5-tetrazin-3-amine

N-Methyl-6-[3-[trifluoromethyl]phenyl]-1,2,4,5-tetrazin-3-amine