5-Chloro-4-(chloromethyl)-2,4-dimethyl-1-pentene

5-Chloro-4-(chloromethyl)-2,4-dimethyl-1-pentene