1-[(5-nitrothiophen-2-yl)methyl]-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine

1-[(5-nitrothiophen-2-yl)methyl]-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine