3-[N-Aziridylmethyl]-2-norbornanone

3-[N-Aziridylmethyl]-2-norbornanone