4-(2,4,6-Trinitrobenzoyl)morpholine

4-(2,4,6-Trinitrobenzoyl)morpholine