2-Propen-1-one, 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-phenyl-

2-Propen-1-one, 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-phenyl-