6-(3-methoxyphenyl)-5-nitropiperidin-2-one

6-(3-methoxyphenyl)-5-nitropiperidin-2-one