4-Chloro-2-(diethylamino)-5-methylpyrimidine

4-Chloro-2-(diethylamino)-5-methylpyrimidine