4-[1-(4-methoxyphenyl)-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl]piperazine-1-carbaldehyde

4-[1-(4-methoxyphenyl)-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl]piperazine-1-carbaldehyde