1-Methoxy-7-trimethylsilyloxyheptane

1-Methoxy-7-trimethylsilyloxyheptane