Trimethyl[(6-phenoxyhexyl)oxy]silane

Trimethyl[(6-phenoxyhexyl)oxy]silane