1,1,2-TRICYCLOHEXYLETHANE

1,1,2-TRICYCLOHEXYLETHANE