2(5H)-Furanone, 4-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-

2(5H)-Furanone, 4-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-