3,5-Dimethyl-1-naphthalenesulfonic acid

3,5-Dimethyl-1-naphthalenesulfonic acid