Chloromethyl 4-chlorododecanoate

Chloromethyl 4-chlorododecanoate