Phenol, 3-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-

Phenol, 3-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-