Cyclohexyl-(1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl)-amine

Cyclohexyl-(1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl)-amine