Chloromethyl 10-chlorododecanoate

Chloromethyl 10-chlorododecanoate