Chloromethyl 9-chlorododecanoate

Chloromethyl 9-chlorododecanoate