Chloromethyl 8-chlorododecanoate

Chloromethyl 8-chlorododecanoate