Chloromethyl 7-chlorododecanoate

Chloromethyl 7-chlorododecanoate