Chloromethyl 11-chlorododecanoate

Chloromethyl 11-chlorododecanoate