Chloromethyl 6-chlorododecanoate

Chloromethyl 6-chlorododecanoate