1-Formyl-3-methylaziridine-2-carbonitrile

1-Formyl-3-methylaziridine-2-carbonitrile