4,4,4-Trifluoro-2-methylbutyronitrile

4,4,4-Trifluoro-2-methylbutyronitrile