Ethyl 3,5,6-trimethylpyrazine-2-acetate

Ethyl 3,5,6-trimethylpyrazine-2-acetate