2,2'-Dimethyl-6,6'-dinitroazobenzene

2,2'-Dimethyl-6,6'-dinitroazobenzene