.pi.-Cyclopentadienyl-dicarbonyl-phenylcarbin-chrom(iv)

.pi.-Cyclopentadienyl-dicarbonyl-phenylcarbin-chrom(iv)