3,4-Dimethyl-4-nitroso-2-pyrazolin-5-one

3,4-Dimethyl-4-nitroso-2-pyrazolin-5-one