8-Methyltetrazolo[1,5-b]pyridazine

8-Methyltetrazolo[1,5-b]pyridazine