4-[[(3-Chlorophenyl)imino]methyl]pyridine

4-[[(3-Chlorophenyl)imino]methyl]pyridine