5-Bromo-7-nitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine

5-Bromo-7-nitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine