4-Nitrobenzenesulfonyl azide

4-Nitrobenzenesulfonyl azide