1-Iodo-2-trifluoromethylpropane

1-Iodo-2-trifluoromethylpropane