4-Methoxymethoxy-4-methyl-hex-2-ynal

4-Methoxymethoxy-4-methyl-hex-2-ynal