4-Methoxymethoxy-2-methyl-oct-2-ene

4-Methoxymethoxy-2-methyl-oct-2-ene