3-Methoxymethoxy-3-methyl-pent-1-yne

3-Methoxymethoxy-3-methyl-pent-1-yne