4-Methoxy-3-(methoxymethyl)heptane

4-Methoxy-3-(methoxymethyl)heptane