2-Hydroxymethyl-1,3-dimethoxy-2-methylpropane

2-Hydroxymethyl-1,3-dimethoxy-2-methylpropane