1-Methoxy-3-(2-trimethylsilyloxyethyl)nonane

1-Methoxy-3-(2-trimethylsilyloxyethyl)nonane