1-(3-Methoxymethyl-5-methylphenyl)ethanol

1-(3-Methoxymethyl-5-methylphenyl)ethanol