5-Phenyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxamide

5-Phenyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxamide