3-ethyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one

3-ethyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one