5-[5-(trichloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-1,3,4-oxadiazol-2-amine

5-[5-(trichloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-1,3,4-oxadiazol-2-amine