1,3,3-trimethyl-4-phenylpiperidin-4-ol

1,3,3-trimethyl-4-phenylpiperidin-4-ol