3-Methyl-1-[(1-phenylethyl)carbamoyl]-1-cyclobutanecarboxylic acid

3-Methyl-1-[(1-phenylethyl)carbamoyl]-1-cyclobutanecarboxylic acid