N-[2-(4-Methylphenoxy)ethyl]-2-nitrobenzamide

N-[2-(4-Methylphenoxy)ethyl]-2-nitrobenzamide